هواکش صنعتی - هواکش حلزونی - هواکش سانتریفیوژ -

در حال حاضر موسسه سانتریفیوژ  با طراحی و تولید محصولات زیر به فعالیت خود بصورت حرفه ای ادامه میدهد

در حال حاضر این موسسه با تولیدات زیر فعالیت حرفه ای خود را ادامه میدهد

انواع هواکش صنعتی

هواکش حلزونی – فن سانتریفیوژ بکوارد